ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวสาร กลับหน้าหลัก Photo Gallery การจดทะเบียนโค ตลาดขายโค ติดต่อสมาคม สมัครสมาชิกใหม่
 
  รูปพ่อโค แม่โคที่มีมาตรฐานชั้นเลิศ
 
 รูปพ่อโค - แม่โคอเมริกันบราห์มันที่มีลักษณะีมาตรฐานชั้นเลิศ
 
   รูปพ่อโค แม่โคที่มีลักษณะมาตรฐานชั้นเลิศ
 
 

รูปภาพที่ 1 :  แสดงรูปร่างของพ่อโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันที่มีลักษณะมาตรฐานชั้นเลิศ

 
 
 
รูปภาพที่ 2 :  แสดงรูปร่างของแม่โคพันธุ์อเมริกันบราห์มันที่มีลักษณะมาตรฐานชั้นเลิศ

 

 

เอกสารอ้างอิง
สว่าง อังกุโร. 2552. การคัดเลือกและการประกวดโคเนื้อ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์.    สำนักพัฒนาการปศุสัตว์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรมปศุสัตว์.
 

 

 
© 2009 TBBA. Thailand. All rights reserved
สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย - THAI BRAHMAN BREEDERS ASSOCIATION  -  Tel : 02-6534922