ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวสาร กลับหน้าหลัก Photo Gallery การจดทะเบียนโค ตลาดขายโค ติดต่อสมาคม สมัครสมาชิกใหม่
 
  การเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของโค
 
 การเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายโคบราห์มัน
 
    ชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายโค
 
 
เพื่อความถูกต้องในการสื่อความหมาย ผู้ทำการคัดเลือกหรือตัดสินการประกวดโค ควรจะต้องศึกษาเรียกส่วนต่างๆ
ของร่างกายโคได้ถูกต้อง
 
 
รูปภาพที่ 1 แสดงรูปร่างของพ่อพันธุ์บราห์มันในอุดมคติ และการเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ที่มา : American Brahman Breeders Association
 
หมายเลข
ชื่อเรียก (ภาษาไทย)
ชื่อเรียก (ภาษาอังกฤษ)
1.
หน้าผาก
Forehead
2.
ริมฝีปาก
Muzzle
3.
ขากรรไกร
Jaw
4.
ไหล่
Shoulder
5.
จุดหัวไหล่
Point of Shoulder
6.
เหนียงคอ
Dewlap
7.
โคนขาหน้า
Forearm
8.
เสือร้องไห้
Brisket
9.
ศอก
Knee
10.
แข้ง
Shank (cannon)
11.
ข้อศอกบน
Elbow
12.
รักแร้หน้า
Foreflank
13.
หนังหุ้มลึงค์
Sheath
14.
รักแร้หลัง
Hind Flank
15.
ลูกอัณฑะ
Scrotum
16.
กีบ
Hoof
17.
ข้อเท้า
Pastern
18.
ติ่งกีบ
Dewclaw
19.
พู่หาง
Switch
20.
ลูกมะพร้าว
Stifle
21.
สะโพก
Round
22.
ก้นกบ
Pin
23.
ฐานโคนหาง
Tailhead
24.
สะโพกบน
Rump
25.
เชิงกราน
Hip or Hook
26.
สัน
Loin
27.
หลัง
Back
28.
ซี่โครง
Ribs
29.
บนไหล่
Top of Shoulder
30.
ตะโหนก
Hump
31.
คอ
Neck
 
เอกสารอ้างอิง
สว่าง อังกุโร. 2552. การคัดเลือกและการประกวดโคเนื้อ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์.    สำนักพัฒนาการปศุสัตว์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรมปศุสัตว์.
 

 

 
© 2009 TBBA. Thailand. All rights reserved
สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย - THAI BRAHMAN BREEDERS ASSOCIATION  -  Tel : 02-6534922