ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวสาร กลับหน้าหลัก Photo Gallery การจดทะเบียนโค ตลาดขายโค ติดต่อสมาคม สมัครสมาชิกใหม่
 
  เกี่ยวกับสมาคม
   
 เกี่ยวกับสมาคมฯ
 
  ประวัติการจัดตั้งสมาคมฯ
 
 
 กรมปศุสัตว์ ได้นำพ่อ-แม่พันธุ์โคอเมริกันบราห์มันจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาทดลองเลี้ยงในประเทศไทย 
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นต้นมา  เมื่อเห็นว่าได้ผลดีก็ส่งเสริมให้ขยายพันธุ์ในหมู่เกษตรกร   จนสามารถยก
ระดับสายเลือดโคบราห์มันในประเทศให้สูงขึ้น เป็นลำดับ โคบางตัวมีลักษณะสวยงามใกล้เคียงกับโคอเมริกันบราห์มัน
พันธุ์แท้มาก แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะจดทะเบียนรับรองพันธุ์โคเหล่านี้    และเกษตรกรมีความต้องการโคพันธุ์แท้
เพิ่มขึ้น เป็นลำดับ  ทำให้กรมปศุสัตว์ ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เลี้ยงโค   ดังนั้น  ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2530 เป็นต้นมา จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินโครงการ ศูนย์บำรุงพันธุ์โคในอุปการะของรัฐบาล (ศ.ค.บ.) เพื่อ
ให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นแหล่งช่วยกรมปศุสัตว์ผลิตโคบราห์มันพันธุ์แท้จำหน่ายให้เกษตรกรได้มากขึ้น
 
 
ต่อมา ได้มีนโยบายให้จัดตั้งสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย ขึ้น เพื่อจดทะเบียนโคพันธุ์
รับรองพันธุ์ประวัติโคและรับรองสถิติความสามารถของพ่อโค และแม่โคบราห์มันทุกตัวของฟาร์มต่างๆ ในประเทศ
 
 
ในขั้นแรกได้ทำการเชิญชวน ผู้บำรุงพันธุ์โค (ผ.บ.ค.)  ซึ่งในขณะนั้นมีอยู่ 135 ราย และผู้เลี้ยงโคอื่นๆ
อีกจำนวนหนึ่งมาประชุมกัน เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2534  เพื่อร่วมพิจารณาร่างข้อบังคับ และได้มีมติให้จัดตั้ง
สมาคมขึ้นมีชื่อว่า สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย  (ส.บ.ท.) และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า 
THAI  BRAHMAN  BREEDERS  ASSOCIATION. (TBBA.)
 
 
โดยมี  นายสุพจน์  ศรีนิเวศน์  ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์ ในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อการ และทำหน้าที่
เป็นผู้จัดการสมาคมฯ    นางสมมาตร สุวรรณมาโจ นักวิชาการงานโคเนื้อ เป็นเหรัญญิก   นางจรรยา  ลีรัตนชัย
หัวหน้างานโคเนื้อ เป็นเลขานุการ และ นายสารกิจ  ถวิลประวัติ นักวิชาการงานโคเนื้อ ร่วมเป็นกรรมการ
 
 
สมาคมฯ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2534  และ ได้รับอนุญาตจากกรมตำรวจ จดทะเบียนสมาคมฯ   เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม 2535
 
 
 
  วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งสมาคมฯ
 
1.
ปรับปรุงคุณภาพโคพันธุ์บราห์มันแห่งประเทศไทย   ให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาการเลี้ยงโคพันธุ์นี้แล้ว
 
2.

ส่งเสริมการผลิตโคพันธุ์บราห์มัน  ให้ทวีปริมาณมากขึ้นจนเพียงพอกับความต้องการในประเทศไทย และลด

 
การนำเข้ามาจากต่างประเทศในที่สุด
 
3.

จดทะเบียน และรับรองพันธุ์ประวัติโคพันธุ์แท้บราห์มัน  และลูกผสมบราห์มันเลือดสูงในฟาร์มโคต่าง ๆ

 
4.
จดทะเบียน และออกประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการให้ผลผลิตโค รวมทั้งพ่อแม่โคบราห์มันใน
ฟาร์มโคต่างๆ
 
5.
ส่งเสริม และชักนำให้ผู้เลี้ยงโคในประเทศไทยทราบการวางแผน การผสมพันธุ์ และคัดเลือกโคพันธุ์บราห์มัน
ในฟาร์มของตนเอง
 
6.

เป็นตัวแทน และเป็นศูนย์กลางข่าวสารความรู้ทางวิชาการตลอดจนรายงานผลวิจัยเกี่ยวกับโคพันธุ์บราห์มัน

 
ทั้งภายใน และต่างประเทศให้แก่สมาชิก
 
7.
ส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านวิชาการ  ซึ่งจะทำให้การประกอบกิจการของฟาร์มเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน มี
 
ประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจมากที่สุด
   
8.
เผยแพร่ทำเนียบบัญชีแสดงความสามารถในการให้ผลผลิตของโคพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกโคที่มีคุณภาพดี
 
ออกสู่สมาชิกของสมาคมและผู้เลี้ยงโคอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้ฟาร์มเลี้ยงโคต่างๆ เกิดการแข่งขันเลี้ยงโคคุณภาพดี
   
9.
จัดงานประกวดโคพันธุ์บราห์มันกระตุ้นให้เกิดความสนใจเลี้ยงโคคุณภาพดี
   
10.
ไม่ดำเนินการในแนวทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น
   
11.
ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด
   

 

 
© 2009 TBBA. Thailand. All rights reserved
สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย - THAI BRAHMAN BREEDERS ASSOCIATION  -  Tel : 02-6534922