อบรมหลักสูตร: การพัฒนาลูกผสมบราห์มันในอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย


เนื้อหา: ในปัจจุบันจำนวนโคเนื้อเพศเมียของไทยที่เป็นโคพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสมบราห์มันมีมากกว่าร้อยละ 85

อ่านเพิ่มเติม อบรมหลักสูตร: การพัฒนาลูกผสมบราห์มันในอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย