ข่าวฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและปลอดภัย

อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้บำรุงพันธ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมที่สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ^^โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย^^ดังนี้
1. หลักสูตร: การจัดการฟาร์มและอาหารโคเนื้อ (รุ่น 3) วันที่ 8-11 มิถุนายน 2561 จำนวน 40 คน
2. หลักสูตร: การเลี้ยงโค (รุ่น 5) วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 จำนวน 40 คน
3. หลักสูตร: การผสมพันธ์ุโคเนื้อ (รุ่น 4) วันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 จำนวน 26

คนสำหรับสมาชิกฯที่สนใจ แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน มายังเพจสมาคมฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ตั้ม โทร 090-9830677หรือข้อความถึงสมาคมฯ

***รายชื่อผู้จองอบรม*** (ว่าง 5 ที่นั่ง)
2. หลักสูตร: การเลี้ยงโค (รุ่น 5) วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 จำนวน 40 คน
หลักสูตรการเลี้ยงโค
1 นาย ไพโรจน์ สุวรรณภักดี 0858151717 (ยืนยัน)
2 นางสุนันทา สุวรรณภักดี 0858151717 (ยืนยัน)
3 ธนวัตน์ บำรุงหมู่ 0981079988
4 นายเฉียบวุฒ คุณดิลกรัตน์ 0865458677
5 นายกิตติ เชาวโนทัย ‭083-770-1124 (ยืนยัน)
6 นาย ญาณพัทธ์ ไชยชาติ 0817745751 (ยืนยัน)
7 นาย ทักษ์ดนัย ไชยชาติ 0817745751 (ยืนยัน)
8 นาย จิรภัทร คำจันทร์ 0858022477 (ยืนยัน)
9 นาย จักรพงศ์ คำจันทร์ 0858022477 (ยืนยัน)
10 นาง กฤตติกา คำจันทร์ 0858022477 (ยืนยัน)
11 คุณสุกุล เมฆฉาย 0819888479
12 นายภาณุพงศ์ พันธ์ท้าว. 0881349926.
13 นายอนุสิทธิ์ ใจอ่อน 0995048857
14 นายวีระวัฒน์ ไทยราช 091-5211888
15 นายทันเทพ ชานุชิตร์ 0849618188 (ยืนยัน)
16 นายธีรารัตน์ เกษรบัว 0898972687
17 ฐิติพร ปราณีมาโพธ 0851288639
18 มนตรี ปราณีมาโพธ 0860433580
19 นายนัฐพล เชตะวัน 0985410067 (ยืนยัน)
20 นางเจนจิรา ชานุชิตร์ 0849618188 (ยืนยัน)
21 สิทธิพงศ์ บัวผัน 0991287515
22 นายสุวรรณ์ อบมาลี 0631137594
23 น.ส.ศิริรัศมิ์จำเริญ. บุญครอง 096-7823209 (ยืนยัน)
24 นายอภิสิทธิ์ พรจำศิลป์ ‭081-173-8332‬
25 นายณัฐพงศ์ แสงเดือน 0945765856
26 นางสาวจริยา กุลบุตร 0945765856
27 อนันต์ โพธิ์เงิน 0899118594 (ยืนยัน)
28 นายสมุทร คำพีระ 097-2696202
29 นาย บรม วงศ์นุช ‭081-142-859
30 บดินทร์ ยอดยา 082-6529205
31 สุราช ศาลางาม ‭081-708-7112‬
32 ศิลปะ บุดดีวงศ์ 085-1480048 (ยืนยัน)
33 จอง (ยืนยัน)
34 คิม ทองศรี 094-8652641 (ยืนยัน)
35 ปรีชา นาครอด 0813055887

3. หลักสูตร: การผสมพันธ์ุโคเนื้อ (รุ่น 4) วันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 จำนวน 26 คน (เต็ม)
1 นาย สมพร วงษ์แสง 0824985441
2 นาย สุนันท์ โฉมศรี0819488022
3 นายชูเกียรติ สงวนพรรค0909830677
4 น.ส.จุฬาลักษณ์ สายมณี0909830677
5 น.ส.จิราพร สงวนพรรค0909830677
6 นาย สุรัส เลาะสุริยา0871111271
7 น.ส. พิไลพร หันนะเว0852154722
8 นาย เจริญ ศรีสง่า0909706337
9 นาย สุบิล พัสดร0830420749
10 นาย บัณฑิต ศุภเลิศ0878185687
11 นาย ปรเมศร์ นิธิชยณัฏฐ์0855398010
12 นาย ไพโรจน์ สุวรรณภักดี
13 นาย พันธุ์เพชร สุวรรณ
14 นาย สุนันทา สุวรรณภักด
15 นายไชยพร สิงห๋โตทอง
16 นายฐณาวัชร์ ธงฤทธิ์
17 นายชวพงษ์ วุฒิพงษ์
18 มนัสพาสน์. กุลฤดีชนะพงศ
19 อมรรัตน์ สมจิตร 090-8713660
20 นาย อิทธิพล ถนอมเอียด 0818309853
21 นาย บำรุง เอี่ยมศรี 0818309853
22 นายเจนณรงค์ ปานเจริญ 0804091199
23 นายถิร สลุงอยู่ 0861296103
24 นายประพจน์ สลุงอยู่ 0861296103
25 นายพีรยุทธ์ สุนันท์เดชารัตน์ 086-1369753
26 ธนวัตน์ บำรุงหมู่ 0981079988

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003726708598

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *