ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้บำรุงฯ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้บำรุงฯ
1. กรอกใบสมัคร

กรอกให้ข้อมูลครบถ้วน
 

แบบฟอร์มการจดทะเบียนลูกโค

2. แนบสำเนาบัติประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

3. แนบสลิปการโอนเงิน ค่าลงทะเบียนแรกเข้า100 บาท และค่าบำรุงสมาคม ตลอดชีพ 500 บาท รวม 600 บาท มาที่ชื่อบัญชี สมาคมผูบำรุงพันธุ์โคบราห์มนัแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 001-2-87540-7

4.ส่งเอกสาร  ข้อ 1-3 มาที่สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย เลขที่11 หมู่ที่15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
***เบอร์ติดต่อสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย 0842398902***

 

 

สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย