ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้บำรุงพันธ์ุโคบราห์มันแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการสมาคมฯ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

อบรมหลักสูตร: การพัฒนาลูกผสมบราห์มันในอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย


เนื้อหา: ในปัจจุบันจำนวนโคเนื้อเพศเมียของไทยที่เป็นโคพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสมบราห์มันมีมากกว่าร้อยละ 85

อ่านเพิ่มเติม อบรมหลักสูตร: การพัฒนาลูกผสมบราห์มันในอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย

ข่าวฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและปลอดภัย

อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้บำรุงพันธ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมที่สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ^^โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย^^ดังนี้
1. หลักสูตร: การจัดการฟาร์มและอาหารโคเนื้อ (รุ่น 3) วันที่ 8-11 มิถุนายน 2561 จำนวน 40 คน
2. หลักสูตร: การเลี้ยงโค (รุ่น 5) วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 จำนวน 40 คน
3. หลักสูตร: การผสมพันธ์ุโคเนื้อ (รุ่น 4) วันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 จำนวน 26 อ่านเพิ่มเติม ข่าวฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและปลอดภัย

งานประกวดโคเนื้อภาคใต้ ณ สนามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทยจะร่วมออกบูธในงานประกวดโคเนื้อภาคใต้
ณ สนามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2561 อ่านเพิ่มเติม งานประกวดโคเนื้อภาคใต้ ณ สนามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการดูแลสุขภาพโคบราห์มัน : คลอด รอด ติด โต”

***ข่าวดีสำหรับสมาชิกมาอีกแล้วครับ ด้วย สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการดูแลสุขภาพโคบราห์มัน : คลอด รอด ติด โต” 
เนื้อหา : การดูแลสุขภาพโคที่ดีและเหมาะสม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจฟาร์ม เทคนิคในการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยของโค ตั้งแต่การคลอด การดูแลแม่และลูกโค โครุ่น ช่วงวัยเจริญพันธุ์และระยะอุ้มท้อง ต้องอาศัยเคล็ดลับที่แตกต่างกัน หลักสูตรนี้มุ่งถ่ายทอดทักษะอย่างรอบด้าน จากทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพโคโดยตรง

อ่านเพิ่มเติม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการดูแลสุขภาพโคบราห์มัน : คลอด รอด ติด โต”

สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย